Kayıtlar

2022 KDV Tevkifat Oranları

269 Verilen Avanslar Hesabı

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı