Kayıtlar

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı