Kayıtlar

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı

254 Taşıtlar Hesabı

253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı

252 Binalar Hesabı

251 Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı